Inschrijving

De inzendtermijn voor de 9e editie is gesloten. Vanaf 1 januari 2026 kunt u zich inschrijven met werken geproduceerd in 2024 of 2025.

Reglement

Definities
1. In dit reglement wordt verstaan onder:
het bestuur: het bestuur van de Stichting Laurens Janszoon Coster
uitgave: alle in oplage vervaardigde vormen van drukwerk op papier of ander materiaal
uitverkiezing: het opnemen in de catalogus als bedoeld in artikel 5 of het tentoonstellen als bedoeld in artikel 6.

Frequentie
2. De uitverkiezing van ‘mooi marginaal drukwerk’ zal tweejaarlijks plaatsvinden door een telkens door het bestuur aan te stellen jury.

Jury
3.1. De jury wordt benoemd door het bestuur voor de duur van één uitverkiezing
3.2. De jury bestaat uit 5 natuurlijke personen. De leden worden aangezocht op grond van hun deskundigheid op het gebied van de boekdrukkunst, de typografie, de grafische vormgeving, de uitgeverij, het (kunst)boekbinden of de bibliofilie.
3.3. De jury wordt voorgezeten door een voorzitter, die de jury uit haar midden aanwijst.

Marginaal drukwerk
4.1. Voor de uitverkiezing van ‘mooi marginaal drukwerk’ komen in aanmerking kleinschalige uitgaven van marginale drukkers uit Nederland of België, die zich in het bijzonder onderscheiden door de verzorging van het drukwerk, de typografie en de uitvoering. Drukkers woonachtig in het buitenland maar met de Nederlandse of Belgische nationaliteit komen eveneens in aanmerking voor deelname.
4.2. De in te zenden uitgaven moeten tekst bevatten, al dan niet voorzien van illustraties, en zijn verschenen in bescheiden oplage.

Uitverkiezing
5.1. De jury verkiest naar eigen inzicht uit de inzendingen ten hoogste vijftig uitgaven tot ‘mooi marginaal drukwerk’.
In bijzondere gevallen kan de jury van dit aantal afwijken na goedkeuring van het bestuur.
5.2. De jury beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
5.3. Het oordeel van de jury zal worden neergelegd in een juryrapport, dat een gemotiveerde toelichting bevat op de uitgaven die zijn uitverkoren. Ieder lid van de jury heeft het recht een van de meerderheid afwijkend standpunt in het rapport te doen opnemen.
5.4. Het juryrapport zal in druk worden uitgegeven in de vorm van een beredeneerde catalogus bij de tentoonstelling van de uitverkozen uitgaven.
5.5. Juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de uitverkiezing
5.6. Juryleden mogen zich tot aan het moment van openbaarmaking van het juryrapport niet publiekelijk uitlaten over de ingezonden uitgaven en de beraadslagingen van de jury.

Inzendingen
6.1. Om aan de uitverkiezing mee te doen, dienen inzenders hun inzending via een inschrijfformulier op de website van Mooi Marginaal (www.mooimarginaal.org) aan te melden en in enkelvoud in te sturen naar Mooi Marginaal, p/a drukkerij Nautilus, Citrusweg 12, 2321 KD Leiden. Indien men niet de beschikking heeft over Internet kan een papieren inschrijfformulier aangevraagd worden bij het secretariaat: Flemingstraat 3, 2316 DC Leiden.
6.2. Iedere inzender kan maximaal 3 eigen werken inzenden.
6.3. De kosten voor deelname bedragen € 15,00 per inzender (dus niet per inzending). Sponsors van Mooi Marginaal hoeven deze bijdrage niet te betalen.
6.4. Iedere inzender ontvangt binnen 3 weken na de datum waarop de inzending ontvangen wordt, een bewijs van ontvangst.
6.5. Na afloop van de jurering worden de inzenders van de uitverkoren uitgaven van de uitverkiezing op de hoogte gesteld en worden de niet uitverkozen uitgaven zonder nadere opgaaf van redenen aan de inzenders teruggezonden.
6.6. De uitverkozen werken zullen worden tentoongesteld in een voor het publiek toegankelijke lokaliteit. De catalogus met het juryrapport ligt daarbij ter inzage.
6.7. De uitverkozen werken kunnen ook elders tentoongesteld worden.
6.8. Na afloop van de tentoonstellingen zullen de ingezonden werken aan de inzenders worden teruggezonden.

Mooi Marginaal 9
7. De uitverkiezing van Mooi Marginaal 9 zal plaatsvinden in het jaar 2024 en betrekking hebben op uitgaven die zijn verschenen in de jaren 2022 t/m 2023. De inzendtermijn hiervoor loopt van 1 januari tot 1 maart 2024.

Aansprakelijkheid
8.1. Het bestuur en de jury is niet verantwoordelijk voor de staat waarin een ingezonden werk door de jury of na terugzending door de inzender wordt ontvangen.
8.2. Het bestuur en de jury is niet aansprakelijk voor beschadigingen of tenietgaan van inzendingen tijdens de jurering en het tentoonstellen ervan.
8.3. Het bestuur en de jury is niet aansprakelijk voor eventuele omissies of fouten in de wijze van vermelding in de catalogus.
8.4. Een inzender vrijwaart het bestuur en de jury voor elke aansprakelijkheid dienaangaande.

Slotbepaling
9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de jury over de hantering van dit reglement geen overeenstemming kan bereiken, beslist het bestuur.

Mooi Marginaal